Ανακοίνωση για κρίση μεταπτυχιακής εργασίας (Γ. Σοφρώνης)