Κατάλογος Μαθημάτων Erasmus/ Erasmus Courses Catalogue

Available courses for Erasmus students 2021-2022

Undergraduate Erasmus students should:
1. Click here,
2. Select the language of their choice and
3. Click the search button

Postgraduate Erasmus students should:
1. Click here,
2. Select the language of their choice and
3. Click the search button

For information on a specific course, click on the corresponding link


Kατάλογοι παλαιότερων ετών- Former year' s Catalogues

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021 χρησιμοποιήστε τους παραπάνω συνδέσμους επιλέγοντας από το μενού το αντίστοιχο έτος/For academic years 2019-2020 and 2020-2021 use the links above and choose from the menu the corresponding year.

Δείτε τον κατάλογο έτους 2018-2019 εδώ / View 2018-2019 catalog here

Δείτε τον κατάλογο έτους 2017-2018 εδώ / View 2017-2018 catalog here

Δείτε τον κατάλογο έτους 2016-2017 εδώ / View 2016-2017 catalog here

Δείτε τον κατάλογο έτους 2015-2016 εδώ / View 2015-2016 catalog here