ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS +

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει αποφασίσει να βραβεύει κάθε χρόνο επιστημονικές εργασίες Ελλήνων ή αλλοδαπών φοιτητών Erasmus +, που υλοποιούνται με συνεπίβλεψη μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ και του εξωτερικού , με τη χορήγηση αναμνηστικής πλακέτας καθώς και ειδικής βεβαίωσης. Κριτήριο επιλογής είναι η δημοσίευση ή έγκριση παρουσίασης της εργασίας σε συνέδριο στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα.
Κατά ταύτα, παρακαλούνται οι φοιτητές Erasmus + του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, οι οποίοι κατά την τελευταία τριετία πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με έγκριση του Προέδρου του Τμήματος το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.
Τα δικαιολογητικά είναι:
-   Αντίγραφο του εξωφύλλου και των σελίδων του περιοδικού ή των Πρακτικών του συνεδρίου (όπου να αναφαίνονται οι σελίδες).
-   Αντίστοιχες επιστολές αποδοχής της παρουσίασης για δημοσίευση.
-   Συστατικές επιστολές των μελών ΔΕΠ που ήταν συνεπιβλέποντες, οι οποίοι θα βεβαιώνουν ότι η παρουσίαση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Erasmus +.
-   Στις ευχαριστίες (acknowledgemetnts) της εργασίας  θα πρέπει να αναφαίνεται ότι η εργασία εκπληρώθηκε στο πλαίσιο του Erasmus +.