Σπουδές

Κατά τα ακαδ. έτη 2011-12 και 2012-13 το Τμήμα έχοντας ολοκληρώσει την εσωτερική του αξιολόγηση και αξιοποιώντας τις ρυθμίσεις του Ν. 4009/ 6-9-11 αποδύθηκε σε μία επίμονη προσπάθεια όχι μόνο αναθεωρήσεως του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αλλά και αξιοποιήσεως του ανθρώπινου δυναμικού με στρατηγική στόχευση την ανάδειξη της μελέτης της Ορθοδόξου Θεολογίας στο διεθνές περιβάλλον πανορθόδοξα και διαχριστιανικά.

Η όλη προσπάθεια έγινε σε πολλά επίπεδα, ξεκινώντας από τα ευρήματα της εσωτερικής αξιολόγησης, την ανάπτυξη του Τμήματος τα τελευταία είκοσι χρόνια, τα γνωστικά αντικείμενα των καθηγητών του, τα δεδομένα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, τη στρατηγική της εξωστρέφειας που παρέχει ο νόμος 4009 και οι τροποποιήσεις του, και προπαντός από τη στρατηγική του Τμήματος να επικεντρωθεί στη μελέτη της Ορθόδοξης Θεολογίας, της εκκλησιαστικής ζωής και της ελληνόφωνης γραμματείας της, ως χώρου επιστητού που παρήγαγε έργα πολιτισμού, τα οποία μελετώνται ερευνητικά υπό ποικίλες μορφές από τη Φιλολογία, την Αρχαιολογία, τις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές σπουδές, από τη Νομική, την Αρχιτεκτονική, ακόμη και από τη Φυσική, τη Χημεία και την Ιατρική. Η Ορθόδοξη Θεολογία οφείλει να παρέχει ένα κοινό τόπο σ’ αυτές τις επιστήμες ως γραμματολογική γνώση, όμως η ίδια πρέπει να έχει σαφή ερευνητικό, εκπαιδευτικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Έχοντας υπόψη αυτά, το Τμήμα διαμόρφωσε ένα πλήρες θεολογικό πρόγραμμα με επιστημονική συνοχή και σαφή εκπαιδευτικό στόχο, που υλοποιεί τη στρατηγική του για την καλλιέργεια της γνωστικής περιοχής της Ορθόδοξης Θεολογίας με διακριτά μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές του, πράγμα που επιτελούσε και μέχρι τώρα, με ένα πρόγραμμα σπουδών βεβαρυμένου φόρτου.

Το πρόγραμμα είναι συνεκτικό, διότι στα μαθήματά του συμπεριλαμβάνει όλα τα ουσιαστικά γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Oρθόδοξης Θεολογίας μαζί με τα αναγκαία γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στο χριστιανικό πολιτισμό. Είναι ορθολογικά και συμμετρικά διαρθρωμένο, καθώς προσφέρει σαράντα επτά (47) υποχρεωτικά μαθήματα και οκτώ (8) μαθήματα ελεύθερης επιλογής, επτά (7) ανά εξάμηνο σπουδών, εκτός ενός με έξι (6) μαθήματα, που καταλαμβάνουν 20 ώρες ανά εξάμηνο, συνολικά 160 ώρες και 240 ECTS.

Ο στόχος του είναι σαφής, διότι θεραπεύει τον επιστημονικό κλάδο της Ορθόδοξης Θεολογίας και τα γνωστικά αγαθά του Χριστιανικού Πολιτισμού, (ή του Πολιτισμού του Χριστιανισμού), πράγμα που καθιστά συγκεκριμένο το χαρακτήρα των σπουδών και δίνει το ιδιαίτερο στίγμα του Τμήματος μέσα στη διεθνή πραγματικότητα, όπου συναντώνται ανάλογα Τμήματα Ορθοδόξου Θεολογίας στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία.

Το πρόγραμμα είναι, επίσης, λειτουργικό και υπηρετεί σαφή μαθησιακά αποτελέσματα. Έχει τέσσερα (4) εξάμηνα υποχρεωτικών προαπαιτουμένων μαθημάτων με σταθερή κατανομή ανά εξάμηνο, και τέσσερα (4) εξάμηνα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, όπου ο φοιτητής καταρτίζει κατά εξάμηνο το ατομικό του πρόγραμμα, δηλώνοντας τις προσωπικές επιλογές του. Επίσης, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οκτώ (8) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα προσφερόμενα στο Τμήμα ή από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ (και αν δοθεί η δυνατότητα από τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), ώστε να αποκτήσει μια συγκεκριμένη προοπτική σπουδών, κατά τις επιδιώξεις του.

H όλη προσπάθεια υποστηρίζεται με την παροχή τεσσάρων μαθημάτων επιλογής με μαθήματα εφαρμογής της Πληροφορικής στη Θεολογία και ένα μάθημα υποχρεωτικό αξιοποιήσεως της Πληροφορικής για την παιδαγωγική κατάρτηση των φοιτητών στις νέες τεχνολογίες.

Επιπλέον, ακολουθώντας τις διατάξεις του νέου νόμου, δίνεται η ευκαιρία στον φοιτητή να αποκτήσει μία από τις τέσσερις πρακτικές (4) δεξιότητες, που προσφέρει το Τμήμα με αντίστοιχα σεμιναριακής μορφής και πρακτικής εφαρμογής προγράμματα εκπαίδευσης δύο εξαμήνων, παράλληλα και ανεξάρτητα από τα μαθήματα του πτυχίου.

Έτσι, ο φοιτητής παίρνοντας το πτυχίο του μπορεί να εξασφαλίσει συγχρόνως

α) μία ολοκληρωμένη κατεύθυνση σπουδών ανάλογα με τα ελεύθερα επιλεγόμενα που θα δηλώσει (Βιβλική, Ιστορική, Δογματική, Λειτουργική, Κανονικού Δικαίου και Πατερικών Σπουδών),

β) την παιδαγωγική επάρκεια που απαιτεί ο νόμος, εφόσον δηλώσει ως ελεύθερα επιλεγόμενα τέσσερα (4) παιδαγωγικά μαθήματα από Παιδαγωγικά Τμήματα, που θα προστεθούν και θα συνυπολογισθούν στα τέσσερα (4) υποχρεωτικά παιδαγωγικά μαθήματα του Τμήματος,

γ) μία πιστοποιημένη πρακτική δεξιότητα, ύστερα από την παρακολούθηση ενός προγράμματος πρακτικής σεμιναριακής εκπαίδευσης είτε στην Ψαλτική Τέχνη, ή στην Αγιογραφία, ή στο Ποιμαντικό και Κοινωνικό έργο, ή στο Θρησκευτικό Τουρισμό.