Δεξιότητες

Το Τμήμα προσφέρει επιπλέον επιμέρους προγράμματα σεμιναριακών δεξιοτήτων 2 εξαμήνων σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες δίνουν δυνατότητες επαγγελματικής διεξόδου, πέραν της βασικής θεολογικής εκπαίδευσης και της ένταξης στη δημόσια εκπαίδευση.

Οι κύκλοι αυτοί των μαθημάτων διεξάγονται παράλληλα με το λοιπό πρόγραμμα ή και πέραν των οκτώ εξαμήνων με τη δυνατότητα της επιλογής και διαμόρφωσης του προγράμματος να βρίσκεται εξολοκλήρου στη διάθεση των φοιτητών, που θα τους επιλέξουν. Εντάσσονται στο λοιπό πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο, που δεν θα παρακωλύουν τη λειτουργία του, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες στις καθημερινές ή και το Σάββατο. Οι αποκτώμενες δεξιότητες πιστοποιούνται με πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Τμήμα και καταγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος με τη λήψη του πτυχίου.

Tα προγράμματα σεμιναριακών δεξιοτήτων παρέχονται στις εξής γνωστικές περιοχές:

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δεξιοτήτων - χειμ. εξάμ. 2015-2016