Κριτήρια επιλογής

Τα Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια του Τμήματος για την επιλογή των φοιτητών με σειρά προτεραιότητας είναι:

 1. επίπεδο σπουδών (κατά σειρά προτεραιότητας διδακτορικό, μεταπτυχιακό, προπτυχιακό)
 2. έτος σπουδών (προτιμούνται οι φοιτητές των τελευταίων ετών)
 3. ακαδημαϊκή επίδοση
 4. γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής
 5. κίνητρα συμμετοχής του υποψηφίου (από το βιογραφικό)
 6. διδακτικές/πιστωτικές μονάδες που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος (από την αναλυτική βαθμολογία)

 
Απαιτήσεις της γνώσης γλώσσας για τους εξερχόμενους φοιτητές

 1. Αγγλικά επίπεδο B2:         First Certificate in English (FCE), Cambridge και τα ισοδύναμα πιστοποιητικά
 2. Γαλλικά επίπεδο Β2:          DELF 1er degre, or DELF B2 και τα ισοδύναμα πιστοποιητικά
 3. Γερμανικά επίπεδο Β2:      Zertificat Deutsch für den Beruf (ZDfB), Goethe και τα ισοδύναμα πιστοποιητικά

 
Απαιτήσεις της γνώσης γλώσσας για τους εισερχόμενους φοιτητές

 1. Ελληνικά::    Πιστοποιητικό από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ. ή ελληνόφωνη καταγωγή ή εξετάσεις στην Ελληνική από το Τμήμα
 2. Αγγλικά:       Τα καθιερωμένα διεθνή πιστοποιητικά ή αγγλόφωνη καταγωγή