Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Studies in Orthodox Theology», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμ. Πρωτ. 209768/Ζ1 (ΦΕΚ, αρ. 3614/31-12-2014, τ. Β΄) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, όπως αυτές ισχύουν.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στην Ορθόδοξη Θεολογία. Το Π.Μ.Σ. παρέχει την σχετική μεταπτυχιακή εκπαίδευση για την κατάρτιση επιστημονικών και διοικητικών στελεχών και τις ειδικές, κριτικές και ερευνητικές δεξιότητες που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Θεολογία (Master of Theology).

Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2016-2017, το Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει με την κατεύθυνση Αγία Γραφή (Holy Scripture). Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Θεολογίας και άλλων Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κάτοχοι Μ.Δ.Ε. ή Διδακτορικού Διπλώματος, των οποίων η γνωστική περιοχή είναι συναφής με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. Τμήματος.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Τμήματος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τις 1-31 Μαΐου 2016 να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, που θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο πτυχίου και η νόμιμη αναγνώρισή του από το ΔΟΑΤΑΠ.

β) Πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προπτυχιακών μαθημάτων.

γ) Απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

δ) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με όλο το ακαδημαϊκό προφίλ του υποψηφίου, το οποίο συνοδεύεται με αντίγραφα τίτλων.

ε) Δύο συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς καθηγητές και δυνητικά μία επιπλέον από εκκλησιαστική αρχή.

στ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου.

e-mail επικοινωνίας: info@past.auth.gr

 

Θεσσαλονίκη   23/2/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΥ

 

Eσωτερικός Κανονισμός Αγγλόφωνου Π.Μ.Σ.

Αίτηση εγγραφής (στα αγγλικά)