ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996656
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 12.00-14.00
Γνωστικό Αντικείμενο: 
"Εκκλησιαστική Ιστορία" (ΦΕΚ 721/13-8-2010, τ.Γ’)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Ιστορία της Ύστερης Αρχαιότητος
 • Πρωτοβυζαντινή Περίοδος
 • Σκοτεινοί Αιώνες
 • Ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού
 • Έκδοση κειμένων
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • Byzanz und die Langobarden, (διδ. διατριβή), Ἀθήνα 1991
 • Ὁ «Βασιλικός Ἀνδριάς» τοῦ Νικηφόρου Βλεμμύδη. Συμβολή στην πολιτική θεωρία τῶν Βυζαντινῶν (διδ. διατριβή), Θεσσαλονίκη 1996
 • Τό φιλοσοφικό ἔργο τοῦ Νικηφόρου Χούμνου, Θεσσαλονίκη 2002
 • Ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς τοῦ 7ου αἰώνα ὡς μάρτυρες τῆς ἐποχῆς του. Μἀξιμος Ὁμολογητής, Ἀναστάσιος Σιναΐτης, Ψευδο-Μεθόδιος, Θεσσαλονίκη 2010
 • «Ἡ ἐπίδραση τοῦ Πρόκλου Διαδόχου στό φιλοσοφικό ἔργο τοῦ Μιχαήλ Ψελλοῦ. Ὁ κόσμος τῆς γενέσεως καί τῆς φθορᾶς», Επιστ. Επετ. Θεολ. Σχολ. Τμ. Ποιμαντ. καί Κοινων. Θεολ., 10 (2005), σ. 13-74
 • «Ἡ φιλοσοφία στά Κεφάλαια Ἑκατόν Πεντήκοντα Γρηγορίου Παλαμᾶ», Ἅγιον Ὄρος. Πνευματικότητα καί Ὀρθοδοξία, Τέχνη. Πρακτικά Β΄ Διεθνοῦς Συμποσίου, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 413-421
 • «Πληροφορίες γιά τούς Ἄραβες στούς Βυζαντινούς ἐκκλησιαστικούς συγγραφεῖς τοῦ 7ου αἰώνα», Πρακτικά Συνεδρίου Βυζάντιο καί Ἄραβες. Συνάντηση πολιτισμῶν, 16-18 Δεκεμβρίου 2011 (υπό δημοσίευση)