ΦΙΛΙΩΤΗΣ-ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
328 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996673
Ώρες συνεργασίας: 
Πριν και μετά τις ώρες των μαθημάτων. Επικοινωνία μέσω e-mail
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Ιστορία των Δογμάτων (ΦΕΚ 199/17-08-2005)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

• Αρχέγονος χριστιανισμός
• Ανάπτυξη και ερμηνεία των δογμάτων
•  Η αίρεση του Αρειανισμού και λοιπές αρχαίες αιρέσεις
•  Το προπατορικό αμάρτημα
• Η συνοδική πράξη στην αρχαία Εκκλησία (πρώτη μέ τέταρτη οικουμενική σύνοδο)
• Διαχριστιανικές Σχέσεις

Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 

Ἡ περί Ἁγίου Πνεύματος διδασκαλία τοῦ Μ. Ἀθανασίου, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 256.

Τό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας στά ἔργα τοῦ ἁγ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας πρό τῆς Νεστοριανικῆς διαμάχης. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 350.

• La création et la chute de l'homme dans la penséé de Cyrille d'Alexandrie selon ses oeuvres d'avant la querelle Nestorienne. Διδακτρική διατριβή, Strasbourg 2003, σσ. 400.

• Τό Σύμβολο τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων», ἐν Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας Ν. Σ. 10 (2005), σσ. 131 - 139.

• «Χριστολογικές προϋποθέσεις τῆς ἀνθρωπολογίας τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου», ἐν ΕΕΘΣΠΘ [Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας Ν. Σ] 11 (2006), σσ. 59 - 68.

• «Connaissance de Dieu et Incompéhensibilité Divine», ἐν Τόμος Χαριστήριος Εἰκοσαετηρικός εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον Εἰς Μαρτύριον τοῖς Ἔθνεσι, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 945 - 964.

• «Ἡ περί Ἁγίου Πνεύματος διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου», ἐν Πρακτικά Συνεδρίου Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κωνσταντίας Πατήρ καί Διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Ἁγία Νάπα - Παραλίμνι 2012, σσ. 483 - 493.

Ὁ ἅγ. Ἱλάριος Πικταβίου ἔναντι τοῦ ἀρειανισμοῦ, μέ βάση τή δράση του καί τό ἔργο Περί Τριάδος (De Trinitate), Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 377.