ΤΣΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Καθηγητής
Γραφείο: 
353 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996962
Ώρες συνεργασίας: 
α) Τρίτη 12.00-13.00 μ.μ. και Πέμπτη 11.00-12.00 π.μ. στο γραφείο, β) μετά το πέρας των παραδόσεων, και γ) στο e-mail:vtsigkos@past.auth.gr
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Δογματική της Ορθοδόξου Kαθολικής Εκκλησίας (ΦΕΚ 1322/3-10-2014, τ. Γ΄)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στραμμένα:

 • Στη μελέτη του περιεχομένου της ορθοδόξου πίστεως μέσα από τα ποικίλα μνημεία ενός πολιτι­σμού λόγου και τέ­χνης που δημιουρ­γεί εν παντί τόπω και χρόνω η Εκκλη­­­­σία.
 • Στην ακριβή έκθεση και ερμηνεία και αυθεντική ερμηνεία των κυριοτέρων δογμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σε διαχρονία και συγχρονία με τον τρόπο ζωής της ευχαριστιακής κοινότητας.
 • Στην άρρηκτη και οργανική σύνδεση της  Δογματικής Θεολογίας με τη βιβλική μαρτυρία και την πατερική παράδοση, με το ήθος και τη λατρεία, με τη θεωρία και την πράξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
 • Στην αναγκαιότητα μιάς σύγχρονης εκφοράς της θεολογι­κής μαρ­τυρίας σε διάλογο με τα θεμε­λιώ­δη προ­βλή­μα­τα και τις α­π­­­ο­­ρίες του σημε­ρι­νού ανθρώ­που.
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • Historical and Doctrinal Themes. Eighth to Ninth century: A study in the letters of St Theodore the Studite (A.D. 759-826), Dublin 1990.
 • Ἐκ­κ­λη­σι­ο­λο­γι­κές θέ­σεις τοῦ ἁ­γί­ου Θε­ο­δώ­ρου τοῦ Στου­δί­του. Αὐ­θε­ντί­α καί πρω­τεῖ­ο, ἐκ­δ. ᾿Ορ­θό­δο­ξος Κυ­ψέ­λη, Θεσ­­σα­λο­νί­κη 1999.
 • “Ἡ λει­τουρ­γί­α τοῦ Συ­νο­δι­κοῦ θε­σμοῦ κα­τά τή δεύ­τε­ρη εἰ­κο­νο­μα­χι­κή πε­ρί­ο­δο”, Θε­ο­λο­γί­α 73, 2 (2002), σ­σ. 551-584.
 • “Ὁ ῾τολ­μη­ρός᾿ θε­ο­λο­γι­κός λό­γος τοῦ ἁ­γί­ου Συ­με­ών τοῦ Νέ­ου Θε­ο­λό­γου καί ἡ συμ­βο­λή του στό ἡ­συ­χα­στι­κό κί­νη­μα καί τή φι­λο­κα­λι­κή ἀ­να­γέν­νη­ση”, Ὀρ­θο­δο­ξί­α καί Παι­δεί­α 2 (2003), σ­σ. 67-93.
 • Ὁ ἀ­να­και­νι­σμός τοῦ ἀν­θρώ­που κατά τή δογματική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Συ­με­ών τοῦ Νέ­ου Θε­ο­λό­γου, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσ­σα­λο­νί­κη 2009.
 • Δογματικά καί Θεολογικά Μελετήματα Α΄, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσα­λο­νίκη 2010.
 • Προλεγόμενα στή θεολογική γνωσιολογία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2010.
 • “The character of ‛primacy’ in the life and tradition of the Church according to St Theodore the Studite”, Κόσμος / Cosmos 2 (2013), σσ. 29-48.
 • Θέματα Δογματικῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Ccity Publish, Θεσσαλονίκη 2014.
 • “Τό ‛ὅλον’ τῆς ὀρ­θο­δό­ξου θεολογίας καί σύγχρονες τριαδολογικές ἐκφράσεις κατά τόν π. Ἰωάν­νη Ρω­μα­νίδη”, στά Πρακτικά Ἡμερίδος καί Θεολο­γι­κές-Ἱστορικές Με­λέ­τες: π. Ἰωάν­νης Pωμανίδης, τό ἔργο καί ἡ διδασκαλία του, ἔκδ. Ἱερά Μονή Γε­νε­θλίου τῆς Θεο­τόκου Πελαγίας, Λεβάδεια 2014, σσ. 174-194.
 • Περιχώρησις. Θεολογικό περιεχόμενο τοῦ ὅρου καί οἱ ἐφαρμογές του κατά τή Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2015.
 •  Χάρισμα καί θεσμός στήν περί  Ἐκκλησίας διδασκαλία του ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἐκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016.
 •  “The Dogmatic Theology of the Church and Contemporary Theological Re­search”, The Greek Orthodox Theological Review 62, 3-4 (2017), σσ. 211-240.
 • Ἄνθρωπος, ὁ ἐν μικρῷ μέγας. Ὄψεις ὀρθοδόξου ἀνθρωπολογίας, ἐκδ. Ἔννοια, Ἀθήνα 2019.
 • Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2019.