ΤΣΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Καθηγητής
Γραφείο: 
353 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996962
Ώρες συνεργασίας: 
α) Τρίτη 12.00-13.00 μ.μ. και Πέμπτη 11.00-12.00 π.μ. στο γραφείο, β) μετά το πέρας των παραδόσεων, και γ) στο e-mail:vtsigkos@past.auth.gr
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Δογματική της Ορθοδόξου Kαθολικής Εκκλησίας (ΦΕΚ 1322/3-10-2014, τ. Γ΄)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στραμμένα:

 • Στη μελέτη του περιεχομένου της ορθοδόξου πίστεως μέσα από τα ποικίλα μνημεία ενός πολιτι­σμού λόγου και τέ­χνης που δημιουρ­γεί εν παντί τόπω και χρόνω η Εκκλη­­­­σία.
 • Στην ακριβή έκθεση και ερμηνεία και αυθεντική ερμηνεία των κυριοτέρων δογμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σε διαχρονία και συγχρονία με τον τρόπο ζωής της ευχαριστιακής κοινότητας.
 • Στην άρρηκτη και οργανική σύνδεση της  Δογματικής Θεολογίας με τη βιβλική μαρτυρία και την πατερική παράδοση, με το ήθος και τη λατρεία, με τη θεωρία και την πράξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
 • Στην αναγκαιότητα μιάς σύγχρονης εκφοράς της θεολογι­κής μαρ­τυρίας σε διάλογο με τα θεμε­λιώ­δη προ­βλή­μα­τα και τις α­π­­­ο­­ρίες του σημε­ρι­νού ανθρώ­που.
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • Historical and Doctrinal Themes. Eighth to Ninth century: A study in the letters of St Theodore the Studite (A.D. 759-826), Dublin 1990.
 • Ἐκ­κ­λη­σι­ο­λο­γι­κές θέ­σεις τοἁ­γί­ου Θε­ο­δώ­ρου τοῦ Στου­δί­του. Αὐ­θε­ντί­α καί πρω­τεῖ­ο, ἐκ­δ. ᾿Ορ­θό­δο­ξος Κυ­ψέ­λη, Θεσ­­σα­λο­νί­κη 1999.
 • ἀ­να­και­νι­σμός τοἀν­θρώ­που κατά τή δογματική διδασκαλία τοἁγίου Συ­με­ών τοῦ Νέ­ου Θε­ο­λό­γου, ἐκδόσεις Π. Πουρναρᾶ, Θεσ­σα­λο­νί­κη 22009.
 • Δογματικά καί Θεολογικά Μελετήματα Α΄, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσα­λο­νίκη 2010
 • Προλεγόμενα στή θεολογική γνωσιολογία τοἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμ, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2010.
 • Θεσμική καί χαρισματική διάσταση τῆς Ἐκκλησίας. ἑνότητα Χρι­στολογίας καί Πνευματολογίας στήν Ἐκκλησιολογία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2010.
 • Θέματα Δογματικῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, έκδ. Ccity Publish, Θεσσαλονίκη 2014.
 • Περιχώρησις. Θεολογικό περιεχόμενο τοὅρου καί οἐφαρμογές του κατά τή Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ.Ostracon, Θεσσαλονίκη 2015.
 • “Ἡ δι­α­μόρ­φω­ση τοῦ ὅ­ρου ‛Θεοτόκος’ κα­τά τή δι­άρ­κει­α τῶν Οἰ­κου­­με­νι­κῶν Συ­νό­δων καί ἡ χρι­στο­λο­γι­κή καί σω­τη­ρι­ο­λο­γι­κή ση­μα­σί­α του”, ᾿Ε­πι­στη­μονι­κή ᾿Ε­πε­τη­ρί­δα Θε­ο­λο­γι­κῆς Σχο­λῆς Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσ­­σα­λο­νί­κης, Τμῆ­μα Ποι­­μα­ντι­κῆς καί Κοι­νω­νι­κῆς Θε­ο­λο­γί­ας, τ. 7 (2001), σ­σ. 171-201.
 • “Ἡ λει­τουρ­γί­α τοῦ Συ­νο­δι­κοῦ θε­σμοῦ κα­τά τή δεύ­τε­ρη εἰ­κο­νο­μα­χι­κή πε­ρί­ο­δο”, Θε­ο­λο­γί­α 73, 2 (2002), σ­σ. 551-584.
 • “Ὁ ῾τολ­μη­ρός᾿ θε­ο­λο­γι­κός λό­γος τοῦ ἁ­γί­ου Συ­με­ών τοῦ Νέ­ου Θε­ο­λό­γου καί ἡ συμ­βο­λή του στό ἡ­συ­χα­στι­κό κί­νη­μα καί τή φι­λο­κα­λι­κή ἀ­να­γέν­νη­ση”, Ὀρ­θο­δο­ξί­α καί Παι­δεί­α 2 (2003), σ­σ. 67-93.
 • “Ἡ θεολογική βάση τοῦ ὅρου ‛κοινωνία τῆς θεώ­σεως’ στόν ἅγιο Γρη­γόριο τόν Παλαμᾶ”, στό συλλογικό τόμο Εἰς Μαρτύριον τοῖς ἔθνεσι. Τό­­μος Χα­ρι­στήριος Εἰκοσαετηρικός εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθο­λο­μαῖον, ἔκδ. Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Θεολο­γι­κή Σχολή, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 863-885.
 • “The character of ‛primacy’ in the life and tradition of the Church according to St Theodore the Studite”, Κόσμος / Cosmos 2 (2013), σσ. 29-48.
 • “Τό ‛ὅλον’ τῆς ὀρ­θο­δό­ξου θεολογίας καί σύγχρονες τριαδολογικές ἐκφράσεις κατά τόν π. Ἰωάν­νη Ρω­μα­νίδη”, στά Πρακτικά Ἡμερίδος καί Θεολο­γι­κές-Ἱστορικές Με­λέ­τες: π. Ἰωάν­νης Pωμανίδης, τό ἔργο καί διδασκαλία του, ἔκδ. Ἱερά Μονή Γε­νε­θλίου τῆς Θεο­τόκου Πελαγίας, Λεβάδεια 2014, σσ. 174-194.
 • Χάρισμα καί θεσμός στήν περί  Ἐκκλησίας διδασκαλία του ἱεροῦ Χρυσοστόμου, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016.
 • Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2017.