ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (Υ201)

Κωδικός: 
Υ201
ECTS: 
4.00
Δ.Μ.: 
3.00
Ώρες: 
3
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Εξάμηνο: 
Εαρινό
Είδος Μαθήματος: 
Υποχρεωτικό
Ημέρα και ώρες διδασκαλίας: 
Tuesdays 12.00-14.00 (Hall D) and Wednesdays 9.00-10.00 (Hall D)
Εξεταστέα Ύλη: 

Σταύρου Ε. Καλαντζάκη, Ἐπίτομη Εἰσαγωγὴ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, μετὰ στοιχείων Θεολογίας, Γράφημα, Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 871.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

17-131 (ἐκτὸς σσ. 25-34, 48-53, 92-98), 155-162, 175-204 (ἐκτὸς σσ. 189-196)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πεντάτευχος: 223-307 (ἐκτὸς σσ. 252-253, 263-264, 276-277, 288-289, 306-307), Ρούθ: 329-336, Τωβίτ: 396-407, Ἰουδίθ: 408-419, Ψαλμοί: 455-475, Ἰώβ: 476-489, Ἐκκλησιαστής: 506-518, Σοφία Σολομῶντος: 527-540, Ὠσηέ: 560-569, Ἰωνᾶς: 611-620, Ζαχαρίας: 654-664, Ἠσαΐας: 675-698, Ἰεζεκιήλ: 746-767, Δανιήλ: 768-784

 

Εἰδικῶς γιὰ τοὺς ἀλλοδαποὺς φοιτητές

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 17-24, 55-81, 101-131, 155-160, 175-182

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 223-253, 451-475, 675-698

 

Ηλεκτρονικό Τεστ: Χειρόγραφα Κουμράν και όλα τα υπόλοιπα βιβλία πλην των ανωτέρω συνοπτικά από το φυλλάδιο των «Σημειώσεων».


Από το παλιό βιβλίο του Σ. Καλαντζάκη, Εισαγωγή στην Π. Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2006, η εξεταστέα ύλη είναι οι ακόλουθες σελίδες:

Γενική Εἰσαγωγή: 17-137 (ἐκτός σελ. 25-34, 49-55 καί 96-102), 163-169, 186-217 (ἐκτός σελ. 200-209), 237-250 (ἐκτός σελ. 246-249),

Εἰδική Εἰσαγωγή: Πεντάτευχος (257-372, ἐκτός σελ. 303-305, 317-319, 334-336, 350-351, 371-372), Ρούθ (σ. 398-408), Τωβίτ (σ. 487-500), Ἰουδίθ (σ. 500-514), Ψαλμοί (σ. 553-579), Ἰώβ (σ. 580-594), Ἐκκλησιαστής (σ. 615-630), Σοφία Σολομώντος (σ. 641-660), Ὠσηέ (683-694), Ἰωνάς (σ. 747-759), Ζαχαρίας (σ. 799-812), Ἠσαΐας (σ. 827-860), Ἰεζεκιήλ (σ. 931-960), Δανιήλ (σ. 961-981).

Γιά τούς ἀλλοδαπούς φοιτητές: ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 17-25, 56-85, 106-136, 163-168, 186-193 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 257-305, 553-579, 827-860.