ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
013, Ισόγειο Θεολογικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996986
Ώρες συνεργασίας: 
Πριν και μετά τη διδασκαλία των μαθημάτων. Επίσης επικοινωνία μέσω email: pittaras@past.auth.gr
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία ἀπό τόν 1ο ἕως τόν 8ο αἰώνα (ΦΕΚ 324/23-03-2020, τ. Γ´)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
  • Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας (βίος, συγγράμματα καί διδασκαλία) πού καλύπτουν τήν περίοδο τοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου
  • Θεολογική ἀνάλυση πατερικῶν κειμένων ἀφορώντα χριστολογικά καί θεοτοκολογικά ζητήματα
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
  • The Ιncarnated Word in the Τhought of St. Cyril of Alexandria and the Christological Tradition, Thessaloniki 2013
  • Ἡ Χριστολογία τοῦ Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως καί ἡ Συμβολή του στή διαμόρφωση τοῦ Χριστολογικοῦ Δόγματος κατά τό πρῶτο ἥμισυ τοῦ Ε΄ αἰῶνος, Θεσσαλονίκη 2013
  • Θεόδοτος Ἀγκύρας. Ὁ μετριοπαθής ἐκφραστής τῆς πατερικῆς παράδοσης στήν Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Ἐφέσου, ἐκδ. ΚΕΠΕ, Ἀθή­να 2010
  • Εἰδικά Θέματα Πατερικῆς Θεολογίας, ἐκδ. ΚΕΠΕ, Ἀθήνα 2010
  • Μ. Ἀθανασίου, «Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου, καὶ τῆς διὰ σώματος πρὸς ἡμᾶς ἐπιφανείας Αὐτοῦ», ἐκδ. ΚΕΠΕ, Ἀθή­να 2011
  • «Ἡ Θεοτοκία τῆς Παρθένου συνεπάγεται καί θεοποίηση αὐτῆς; Ἡ περί τῆς Θεοτόκου διδασκαλία τοῦ Νεστορίου Κων/λεως καί ἡ ὀρθόδοξη ἀπάντηση ἐκφραζομένη διά τοῦ Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως», στήν Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεο­λο­γικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. 11, Θεσσαλονίκη, (2006), σσ. 247-264
  • «Ἡ ἀντινεστοριανική προοπτική τῆς χριστολογικῆς διδασκαλίας τοῦ ἁγίου Νείλου τοῦ ἀσκητοῦ († 430)», Εἰς Μαρτύριον τοῖς Ἔθνεσι, Τόμος Χαριστήριος Εἰκοσαετηρικός εἰς τόν Οἰκου­μενικόν Πατριάρχην κκ. Βαρθο­λομαῖον, Α.Π.Θ. Θεολογική Σχολή, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 723-740