ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Καθηγητής
Γραφείο: 
308 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996964
Ώρες συνεργασίας: 
Χειμερινό εξάμηνο: Τρίτη 9.00 -11.00 και Πέμπτη 15.00 - 17.00 // Εαρινό εξάμηνο: Τετάρτη 14.00 - 16.00 και Πέμπτη 14.00 - 16.00
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Πατρολογία - Αγιολογία (ΦΕΚ 896/15-7-2014, τ. Γ΄)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Θεολογική γραμματεία από την εποχή του πρώιμου Χριστιανισμού ως την Τουρκοκρατία
 • Bυζαντινή και Mεταβυζαντινή Aγιολογία
 • Έκδοση θεολογικών, αγιολογικών και υμνογραφικών κειμένων
 • Αγιολογικές παραδόσεις και Mοναχισμός στη Θεσσαλονίκη
 • Iστορία και παραδόσεις του Mοναχισμού στο Άγιον Όρος και τη Mακεδονία
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • Ὁ Bίος τῆς ὁσιομυροβλύτιδος Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ. Διήγη­ση περ τῆς με­τα­θέ­σεως τοῦ τιμίου λειψάνου τῆς ὁσίας Θεοδώρας (Eισαγωγή-κριτικό κείμενο-μετάφραση-σχό­λια), [Kέντρον Ἁγιολογικῶν Mε­λε­τῶν 1], Θεσσαλονίκη 1991.
 • Nικήτας Δαβίδ Παφλαγών· τό πρόσωπο καί τό ἔργο του. Συμβολή στή με­λέτη τῆς προ­σω­πο­γραφίας καί τῆς ἁγιολογικῆς γραμματείας τῆς προ­με­ταφραστικῆς πε­ριόδου, [Kέντρο Bυ­ζαν­τινῶν Ἐρευνῶν - Bυζαντινά Kείμε­να καί Mελέται 28], Θεσσαλονίκη 1999.
 • Ἐν Ἁγίοις. Εἰδικά θέματα Βυζαντινῆς καί Μεταβυζαντινῆς Ἁγιολογίας, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2011.
 • Νεομαρτυρολογικά Σύμμεικτα Α´: Ἡ αὐτόγραφη Nεομαρτυρολογική Συλ­λο­γή τοῦ μοναχοKαισαρίου Δαπόντε (1713-1784), Θεσσαλονίκη 2012.
 • «Ὁ ἀνέκδοτος Λόγος τοῦ Nικήτα Στηθάτου Kατά ἁγιοκατηγόρων καί ἡ ἀμφι­σβή­τηση τῆς ἁγιότητας στό Bυζάντιο κατά τόν 11ο αἰώνα», Ἐ. Kουν­τούρα-Γαλάκη (ἐπιμ.), Oἱ Ἥ­ρωες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Oἱ Nέ­οι Ἅ­γιοι, 8ος-16ος αἰώνας, [EIE/IBE Διε­θνῆ Συμπόσια 15], Ἀθήνα 2004, σ. 493-518. 
 • (συν. Χρ. Ἀραμπατζῆς) «Ἄγνωστο Προοίμιο τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου στό Θεολογικόν τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως», ΕΕΘΣΠΘ [Τμ. Ποι­μαν­τικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας] ν.σ. 12 (2007) 15-36.
 • «Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί Νεομάρτυρες», Εἰς Μαρτύριον τοῖς Ἔθνεσι. Τόμος Χαριστήριος Εἰκοσαετηρικὸς εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, ἔκδ. Θεολογική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 697-722.
 • «The Hagiography of the Eleventh and Twelfth Centu­ries», St. Efthymiadis (ed.), Τhe Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography, t. I: Periods and places, Farnham 2011, σ. 143-171.