ΠΑΠΑΡΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
203 (2ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997119
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 11.00-14.00 (χειμερινό εξάμηνο) Πέμπτη 11.00-14.00 (εαρινό εξάμηνο)
Γνωστικό Αντικείμενο: 
"Βιβλική Θεολογία και Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης" (ΦΕΚ 429/16-4-2013 τ. Γ΄)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Ερμηνεία και Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης
 • Βιβλική Θεολογία
 • Ιστορία της πρόσληψης της Αγίας Γραφής
 • Πατερική ερμηνευτική
 • Εφαρμογές πληροφορικής στη θεολογική έρευνα

 

Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • The Biblical Foundation of St. Athanasius’ Understanding of the Nicene ‘Homousion’, M.A. Dissertation, Durham 1993
 • Ο Μέ­γας Α­θα­νά­σιος ως ερ­μη­νευ­τής της Πα­λαιάς Δι­α­θή­κης, Δι­δα­κτο­ρική Δι­α­τριβή, Θεσ­σα­λο­νίκη 1997
 • Η ε­πί­κληση του Ο­νό­μα­τος του Θεού στήν Πα­λαιά Δι­α­θήκη, Θεσ­σα­λο­νίκη 2005 [Ερ­μη­νεία και Θε­ο­λο­γία Πα­λαιάς Δι­α­θή­κης 3]
 • Προ­φή­τες και λα­τρεία. Η κρι­τική της λα­τρείας του αρ­χαίου Ισ­ραήλ στο προ­φη­τικό κή­ρυ­γμα, Εκ­δό­σεις Γρά­φημα, Θεσ­σα­λο­νίκη 2012
 • Οι πα­λαι­ο­δι­α­θη­κι­κές σπου­δές στην Ελ­λάδα από την Α­πε­λευ­θέ­ρωση έως σή­μερα, δι­α­θέ­σιμο στο http://www.past.auth.gr/seminar/paparnakis.htm
 • Α­μαρ­τία και α­σθέ­νεια στη βι­βλική θε­ο­λο­γία, Η υ­γεία και η α­σθέ­νεια στη λει­τουρ­γική ζωή της Εκ­κλη­σίας. Πρα­κτικά Ι΄ Πα­νελ­λη­νίου Λει­τουρ­γι­κού Συμ­πο­σίου Στε­λε­χών Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λεων, Βό­λος 20-22 Ο­κτω­βρίου 2008, Α­θήνα 2009, σ. 59-84 [Σειρά Ποι­μαν­τική Βι­βλι­ο­θήκη 21].
 • Η ζωή της οι­κο­γέ­νειας κάτω από τον μω­σα­ϊκό νόμο, Πρα­κτικά Δι­ε­θνούς Ε­πι­στη­μο­νι­κού Συ­νε­δρίου «Η οι­κο­γέ­νεια: Παύ­λεια θε­ο­λο­γία και σύγ­χρονη θε­ώ­ρηση», Βέ­ροια 2009, Βέ­ροια 2010, σ. 235-252
 • Η χρήση της Α­γίας Γρα­φής στα έργα του α­γίου Νε­ο­φύ­του του Εγ­κλεί­στου, Πρα­κτικά Α΄ Δι­ε­θνούς Συ­νε­δρίου Ά­γιος Νε­ό­φυ­τος ο Έγ­κλει­στος. Ι­στο­ρία-Θε­ο­λο­γία-Πο­λι­τι­σμός, 22-26 Α­πρι­λίου 2009, Πά­φος 2010, σ. 607-646 [Εγ­κλει­στρι­ω­τικά Α­νά­λε­κτα 1]