ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

Καθηγήτρια
Γραφείο: 
204 (2ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996679
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Καινή Διαθήκη. Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική (ΦΕΚ 968/31-8-2018, τ. Γ΄)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Γλώσσα της Καινής Διαθήκης, Γλώσσα των Εβδομήκοντα, Κοινή Ελληνιστική γλώσσα
 • Βιβλική Ερμηνευτική, Ερμηνευτική, Θεωρίες της ερμηνείας
 • Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης
 • Φιλοσοφία της γλώσσας
 • Γλώσσα και πολιτισμός
 • Βίβλος και Πολιτισμός
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • Η χρήση της Κοινής από τον ευ. Λουκά. Μία άδηλη ταυτότητα. Συμβολή στο ζήτημα του συγγραφέα της προς Εβραίους Επιστολής, Διδακτορική διατριβή Α.Π.Θ., University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003
 • Γλώσσα και ερμηνεία της Καινής Διαθήκης. Γλωσσολογικές και θεολογικές ερμηνευτικές δοκιμές, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004
 • Ερμηνεύοντας την ειρήνη στην Καινή Διαθήκη. Σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009
 • «From the arete of the Ancient World to the arête of the New Testament. A Semantic Investigation”, eds. Eb. Bons and J. Joosten, Septuagint Vocabulary. Pre-History, Usage, Reception, Septuagint and Cognate Studies 58, Society of Biblical Literature, Atlanta 2011, 45-63.
 • Πριν τη θεωρία. Προδρομική πατερική ερμηνευτική, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2012.
 • Βιβλικά σημαίνοντα και σημαινόμενα, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2012.
 • Αριστεία στην προς Φιλιππησίους Επιστολή του απ. Παύλου, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2012.
 • "Η ατέλεστη τελειότητα του Χριστιανού. Μία διακειμενική πορεία της Παύλειας έννοιας", Θεολογία 85, 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 2014), 123-147.
 • "The Dynamic Semantic Role of Etymology in the Meaning of Greek Biblical Words. The Case of the word ἐκκλησία", eds. Eberhard Bons, Jan Joosten, Regine Hunziker-Rodewald  (in collab. with Romina Vergari), Biblical Lexicology: Hebrew and Greek. Semantics – Exegesis – Translation, BZAW 443, W. de Gruyter, Berlin 2015: 261-280.
 • "Illustrating the Meaning of the w. ἀνατάξασθαι and its Sense in the Preface of Luke (Lk 1:1)", Estudios Biblicos, vol. LXXIV, sem. 3 (Sept.-Dec. 2016): 365-387.
 • Τά Λεξιλόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Σημασιολογική καί πολιτισμική ἑρμηνευτική ἀνάλυση εἰδικῶν λεξιλογικῶν ὅρων μέσα στό Παύλειο corpus, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2017.
 • Προς Γαλάτας. Ο καινούργιος λαός του Θεού. Κοινωνιογλωσσολογική ερμηνευτική προσέγγιση, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2018.
 • "The performative meaning of the word παρρησία in the Ancient Greek and in the Greek Bible", eds. Peter-Ben Smit and Eva van Urk, Parrhesia. Ancient and Modern Perspectives on Freedom of Speech, Studies in Theology and Religion 25, Leiden: Brill, 2018, 15-38.