Ανακοίνωση για την εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος Χ227-Εκκλησιαστικό Περιουσιακό Δίκαιο

Το επιλεγόμενο μάθημα Εκκλησιαστικό Περιουσιακό Δίκαιο (Χ227) που δι­δά­σκει ο Αν. Καθηγητής κ. Δημήτριος Νικολακάκης θα εξεταστεί εξ αποστά­σεως με την κατάθεση απαλ­λα­κτι­κής γραπτής ερ­γα­σίας. Η εργασία είναι ατο­μι­κή και πρέπει να κατατεθεί από την καθεμία φοιτήτρια/ τον καθένα φοιτητή στην πλατφόρμα elear­ning.auth.gr στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2021. Ανακοίνωση με ανα­λυ­τικές οδηγίες έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθή­μα­τος στην πλατφόρμα elear­­ning.auth.gr.