ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
343 (3ος όροφος Θεολογικής Σχολής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 991118
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 17.00-18.00, Πέμπτη 11.30-13.30
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Ιστορία των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων(Φ.Ε.Κ. 116/6-2-2020, τ. Γ')
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων (Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ιεροσολύμων)
 • Εκκλησιαστική ιστορία του ελλαδικού και ελληνόφωνου χώρου
 • Ιστορία της εκκλησιαστικής διοίκησης
 • Εκκλησιαστική γεωγραφία και χριστιανική τοπογραφία
 • Τοπική εκκλησιαστική ιστορία
 • Ιστορία του Ελληνισμού (εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα)
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • Ο Ελληνισμός και η Μητροπολιτική Περιφέ­ρεια Μελενίκου  1850 – 1912, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2003
 • Η ανύψωση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων σε υπερμητροπολιτική διοίκηση τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Οι προσκυνητές, οι μοναχοί, ο αρχιεπίσκοπος Ιουβενάλιος, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010
 • H οργάνωση διευρυμένης εκκλησιαστικής διοίκησης  εκτός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας  το πρώτο μισό του 5ου μ.Χ. αιώνα: Η Εκκλησία στη Σασσανιδική Περσία  και οι σχέσεις της με τις «δυτικές» εκκλησιαστικές διοικήσεις της αντιόχειας και της Κωνσταντινούπολης. Συμβολή στην ιστορία της οργάνωσης των εκκλησιαστικών διοικήσεων, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2013
 • «Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών. Συμβολή στη μελέτη των εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών ζητημάτων των ελληνικών κοινοτήτων κατά το β΄ μισό του 19ου αιώνα», Εύπλοια: εόρτιος τόμος για τη δεκαετηρίδα του Τμήματος Γλώσ­σας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ,  Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 155-182
 • «Η κατάσταση των εκκλησιαστικών πραγμάτων κατά τη διάρκεια της πρώτης πατριαρχίας Γερμανού Δ΄ (1842-1845) μέσα από ανέκδοτες επιστολές», Εις Μαρτύριον τοις Έθνεσι (Θεολογική Σχολή ΑΠΘ-Τόμος χαριστήριος εικοσαετηρικός εις τον Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίο), ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 527-544
 • «Μεταβολές στην Εκκλησιαστική Γεωγραφία του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα τέλη του 19ου αιώνα. Η περίπτωση της Βορειοανατολικής Μακεδονίας», Εργαστήριο Ανάλυσης και Οπτικοποίησης Χωρο-Χρονικών δεδομένων τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (κείμενα εργασίας) 7 (2011) 1-35
 • «Οι αντιοχειανές εκκλησιαστικές επαρχίες της Μικράς Ασίας και ο Ελληνισμός τους (τέλη 19ου αρχές 20ου αιώνα», Μικρασιατική Σπίθα 17 (Σέρρες, 2012) 69-86
 •  «Η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας και η υποψηφιότητα του πρώην Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ Γ´ για τον πατριαρχικό της θρόνο. Εκκλησιαστική και πολιτική διάσταση», Πρακτικά Συνεδρίου: Ιωακείμ ο Γ´ ο Μεγαλοπρεπής. Ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης και η εποχή του, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 301-326