Ανακοίνωση για το επιλεγόμενο μάθημα "Το Δίκαιο του Αγίου Όρους" (Θ237)

Το επιλεγόμενο μάθημα Το Δίκαιο του Αγίου Όρους (Θ237) που δι­δά­σκει ο Αν. Καθηγητής κ. Δημήτριος Νικολακάκης θα εξεταστεί εξ αποστά­σεως με την κατάθεση απαλ­λα­κτι­κής γραπτής ερ­γα­σίας. Η εργασία είναι ατο­μι­κή και πρέπει να κατατεθεί από την καθεμία φοιτήτρια/ τον καθένα φοιτητή στην πλατφόρμα elear­ning.auth.grέως την 3η Ιουλίου 2021. Ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθή­μα­τος  στην πλατφόρμα elearning.auth.gr.