Ανακοίνωση για το μάθημα "Εκκλησιαστικό Δίκαιο" (ΥΕ29)

Το μάθημα Εκκλησιαστικό Δίκαιο (YE29) που δι­δά­σκει ο Αν. Καθηγητής κ. Δη­μή­τριος Νικολακάκης θα εξεταστεί εξ αποστά­σεως με την κατάθεση απαλ­λα­κτι­κής γραπτής ερ­γα­σίας. Η εργασία είναι ατο­μι­κή και πρέπει να κατατεθεί από την καθεμία φοιτήτρια/τον καθένα φοιτητή στην πλατφόρμα elear­ning.auth.gr έως την 3η Ιουλίου 2021. Ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθή­μα­τος στην πλατφόρμα elearning.auth.gr.