Πρόσκληση συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης (αρ.688) του Τμήματος, με θέμα την κρίση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή α' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιβλική Θεολογία και Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης»