Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)-Προθεσμία μέχρι 14-4-2021

Δείτε το συνημμένο έγγραφο