Εξέταση μαθήματος "Εκκλησιαστικό Δίκαιο" (ΥΕ29) του αν. Καθηγητή κ. Δημήτριου Νικολακάκη

Το μάθημα Εκκλησιαστικό Δίκαιο (υε29) που δι­δά­σκει ο αν. Καθηγητής κ. Δη­μή­τριος Νικολακάκης θα εξεταστεί εξ αποστά­σεως με την κατάθεση απαλ­λα­κτι­κής γραπτής ερ­γα­σίας. Η εργασία είναι ατο­μι­κή και πρέπει να κατατεθεί από την καθεμία φοιτήτρια/ τον καθένα φοιτητή στην πλατφόρμα elear­ning.auth.gr μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθή­μα­τος στην πλατφόρμα elear­­ning.auth.gr.