Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος του αν. Καθηγητή κ. Δημήτριου Νικολακάκη (Χ227) "Εκκλησιαστικό Περιουσιακό Δίκαιο"

Το επιλεγόμενο μάθημα Εκκλησιαστικό Περιουσιακό Δίκαιο (Χ227) που δι­δά­σκει ο αν. Καθηγητής κ. Δημήτριος Νικολακάκης θα εξεταστεί εξ αποστά­σεως με την κατάθεση απαλ­λα­κτι­κής γραπτής ερ­γα­σίας. Η εργασία είναι ατο­μι­κή και πρέπει να κατατεθεί από την καθεμία φοιτήτρια/καθένα φοιτητή στην πλατφόρμα elear­ning.auth.gr μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Ανακοίνωση με ανα­λυ­τικές οδηγίες έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθή­μα­τος  στην πλατφόρμα elear­­ning.auth.gr.