Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος