Εξέταση επιλεγόμενου μαθήματος: 'Εφαρμογές θρησκευτικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με έμφαση στο θρησκευτικό τουρισμό'

Το επιλεγόμενο μάθημα 'Εφαρμογές θρησκευτικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με έμφαση στο θρησκευτικό τουρισμό' θα εξεταστεί με απαλλακτική εργασία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται στον Οδηγό συγγραφής επιστημονικής εργασίας και το παράδειγμα που δίνεται στο e-learning .

Η κατάθεση των  εργασιών θα γίνεται ηλεκτρονικά,  στο e-mail της διδάσκουσας: gsiskou@past.auth.gr