Εξέταση μαθήματος Εκκλησιαστικού Δικαίου (ΥΕ29)

Το μάθημα Εκκλησιαστικό Δίκαιο (ΥΕ29) που δι­δά­σκει ο αν. Καθηγητής κ. Δη­μή­τριος Νικολακάκης θα εξετασθεί εξ αποστά­σεως με την κατάθεση απαλ­λα­κτι­κής γραπτής ερ­γα­σίας. Η εργασία είναι ατο­μι­κή και πρέπει να κατατεθεί από την καθεμία φοιτήτρια/ τον καθένα φοιτητή στην πλατφόρμα elear­ning.auth.gr μέχρι την 17η Ιουλίου 2020. Ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθή­μα­τος  στην πλατφόρμα elear­­ning.auth.gr.