ΚΡΑΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Καθηγητής
Γραφείο: 
315 (3ος όροφος κτιρίου Θεολογικής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997020
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 12:00-1:30 μ.μ. και Τετάρτη 12:00-1:30 μ.μ.
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Ιστορία Θρησκειών (ΦΕΚ 1943/22-10-2019, τ. Γ´)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Ελληνορωμαϊκή περίοδος-Ύστερη αρχαιότητα
 • Ιστορία Θρησκειών λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 • Θρησκείες του Ευξείνου Πόντου
 • Βυζάντιο και πρώιμο Ισλάμ
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • Oι Σαδδουκαίοι. Ιστορική και θρησκειολογική μελέτη, εκδόσεις ΒΑ­ΝΙΑΣ, Θεσσα­λονίκη 20072, σσ. 278.
 •  Oι Xάζαροι και το Bυζάντιο. Ιστορική και θρησκειολογική προσέγγιση, εκ­δό­σεις Σαββάλας, Αθήνα 2003, σσ. 341 (+3 χάρτες).
 •  Η αυτοκρατορική λατρεία στην περίοδο της Τετραρχίας (284-313 μ.Χ.), εκδό­σεις ΒΑ­ΝΙΑΣ, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 399.
 •  «Ο Xαζαροπρόσωπος Πατριάρχης. Η συμβολή του M. Φωτίου στην απο­στολή των Αγίων Kυρίλλου και Mεθοδίου στη χώρα των Xαζάρων», Πρακτι­κά IE΄ Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα: «Mέγας Φώτιος», 14-17 Nο­εμ­βρίου, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 269-298.
 •  «Oι θρησκευτικές αντιλήψεις των Σκυθών», EEΘΣΠΘ, [Tμ. Π.κ.K.Θ.] ν.σ. τόμ. 8 (2002) 211-235.
 •  «"Ποίας θρησκείας πέλεις;" Eιδωλολατρικές θρησκείες και δοξα­σίες στους Bίους του Xρυ­σοστόμου», Δ΄ Συνάντηση των Bυζαντι­νο­λόγων Ελλά­δος και Kύ­πρου, Φιλοσοφική Σχολή του A.Π.Θ, 20-22 Σε­πτεμβρίου 2002, Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 58 [= ΕΕΘΣΠΘ, [Τμ. Π.κ.Κ.Θ.] ν.σ. τόμ. 9 (2004) (ανάτυπο)].
 • «Η λατρεία αιγυπτιακῶν θεοτήτων στη Θεσσαλονίκη και τη Mα­κε­δο­νία μέχρι τον 3ο αι. μ.X.», λη΄ Δημήτρια-Επιστημονικό Συμπόσιο "Xρι­στια­νική Mα­κεδονία" «Θεσσαλονίκη-Αλεξάν­δρεια», Θεσσα­λονίκη 31 Οκτω­βρί­ου-2 Nο­εμ­βρίου 2003, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 29 [= ΕΕΘΣΠΘ, [Τμ. Π.κ.Κ.Θ.] ν.σ. τόμ. 10 (2005) (ανάτυπο)].
 • «”Sol Invictus”. Η αυτοκρατορική λατρεία στη δυναστεία του Μ. Κων­σταντίνου», Επιστη­μονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, Τμή­μα Ποιμαν­τι­κής και Κοινωνικής Θεολογίας, τόμ. 11 (2006) 93-128.
 • «Θεότητες και δοξασίες στη Μικρά Ασία στο έργο του "Ψευδο-Νόννου" (6ος αι. μ.Χ.)», Επι­στημονική Επετηρίδα Θεο­λο­γι­κής Σχολής, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, τόμ.12 (2008).
 • «Contacts de l'Islam avec le monde byzantin», Εις Μαρτύριον τοις Έθνεσι, Τόμος Χαριστήριος Εικοσαετηρικός εις τον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, Αριστοτέλειο Πανεπι­στή­μιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 403-424