ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο: 
015
Τηλέφωνο: 
+30 2310 996963
Ώρες συνεργασίας: 
Κατόπιν συνεννοήσεως
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Παλαιά Διαθήκη-Μετάφραση των Εβδομήκοντα (ΦΕΚ Γ 1069/25-9-2018)
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Πεντάτευχος, Ψαλμοί, Προφητική και Σοφιολογική Γραμματεία
 • Ιστορία, Ανθρωπολογία και Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης κατά το Μασωριτικό και την Μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο ́)
 • Ερμηνευτική της Παλαιάς Διαθήκης με έμφαση στη συνάντηση εβραϊκής και ελληνικής γλώσσας και σκέψεως κατά την Κλασική και Ελληνιστική Περίοδο
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • מנפש ועד בשר (Jes 10,18), Vetus Testamentum 49 (1999) 301-314.
 • רוח שקר und die falsche Prophetie in I Kön 22, Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 112 (2000) 365-385.
 • אשה כי מאיש - γυνή ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς  (Gen 2,23). Zur Anthropologie von Genesis 1-11, A. Wenin (εκδ.), Studies in the Book of Genesis. Literature, Redaction and History. Papers presented at the 48th Colloquium Biblicum Lovaniense (28., 29. and 30. July 1999). Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovanesium 155. Leuven 2001, 569-584.
 • Σάρξ μου ἐξ αὐτῶν  (LXX-Hos ix 12). Zur Theologie der Sprache der Septuaginta, Vetus Testamentum 51 (2001) 336-353.
 • Theologie der Sprache der Septuaginta. Theologische Zeitschrift 58 (2002) 315-328.
 • Οἱ οὐκ ὄντες θεοί  in der Septuaginta des Jeremiabuches und in der Epistel Jeremias. Ein Beitrag zur Erforschung des Werdegangs des sogenanten alexandrinischen Kanons. J.-M. Auwers/H.J. de Jonge (εκδ.), The Biblical Canons, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 163, Leuven 2003, 235-245.
 • Theologie der Sprache der Septuaginta im Horizont des Altgriechischen Schrifttums und Denkens, Journal for Semitics 18.2 (2009) 434-457.
 • Griechisches Spracherbe im hermeneutischen Horizont der Septuaginta: Ein Diamant inmitten meines Volkes Israel (LXX-Am 7,7f.), Journal for Semitics 18.2 (2009) 500-550.
 • Konstantinos Oikonomos ex Oikonomon als Septuaginta-Interpret, A. Lemaire (εκδ.), Congress Volume Ljubljana 2007, Vetus Testamentum Supplementum 133, Leiden/Boston 2010, 263-292.
 • Genesis, Plato und Euripides. Drei Studien zum Austausch von Griechischem und Hebräischem Sprach- und Gedankengut in der Klassik und im Hellenismus, Biblisch-Theologische Studien 108, Neukirchen-Vluyn 2010.
 • Jerusalem als Metropole in der Septuaginta des Zwölfprophetenbuches, A. Schart/J. Krispens (εκδ.), Die Stadt im Zwölfprophetenbuch, Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 428, Berlin/Boston 2012, 421-449.
 • Ἡ Ἀποκάλυψις Ἡσαΐου κατὰ τὴν Μετάφρασιν τῶν Ο΄, Θεσσαλονίκη 2013.
 • Gottesschau – Gotteserkenntnis. Studien zur Theologie der Septuaginta 1, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 387, Tübingen 2017.
 • Ἀγνωσία καὶ Γνῶσις Θεοῦ. Συμβολὴ εἰς τὴν ἔρευναν τῆς γλώσσης καὶ τῆς θεολογίας τῆς Σοφίας Σολομῶντος ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ β΄θεολογικοῦ παραρτήματος (ΣοφΣολ. 13-15), Παλαιά Διαθήκη – Μετάφρασις τῶν Ἑβδομήκοντα / Vetus Testamentum – Septuaginta 1, Θεσσαλονίκη 2018.