ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: 
013 (ισόγειο κτιρίου Θεολογικής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 991347
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 9:30-11:00
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Κανονικὸ Δίκαιο (568/17-5-2018, τ.Γ')
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Kανονικό Δίκαιο
 • Νομοκανονικές Διατάξεις Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Δικαίου
Βιογραφικό Σημείωμα: 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • Ἡ Πενθέκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ τὸ νομοθετικό της ἔργο, Διδακτορικὴ διατριβή, ἐκδόσεις Ἐπέκταση, Κατερίνη 1998, ΙSBN: 960-356-063-4
 • Ἡ Ἀδελφότητα τῶν Ρωσσικῶν Σκηνωμάτων (Κελλίων) τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τὰ τυπικὰ διοικήσεώς της τῶν ἐτῶν 1896 – 1907, ἐκδόσεις Ἐπέκταση, Κατερίνη 1999, ISBN: 960-356-075-8
 • Ἀπόφαση τῆς Ἐπαρχιακῆς Μητροπολιτικῆς Συνόδου Θεσσαλονί-κης, τοῦ ἔτους 1892, περὶ καταρτισμοῦ νομίμου μνηστείας, στὸ περιοδικὸ «Θεσσαλονικέων Πόλις», τεῦχος 1, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 153 – 178, καὶ στὸν τόμο τῶν πρακτικῶν τοῦ ἐπιστημονικοῦ συμποσίου «Χριστιανική Θεσσαλονίκη – Ἡ Ἐπαρχιακὴ Μητροπολιτικὴ Σύνοδος Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη 2000, σ. 127 – 152
 • Πατριαρχικὲς ἀποφάσεις καὶ νομοκανονικὲς διατάξεις περὶ τοῦ θεσμοῦ τῆς τριμοιρίας στὴ Μακεδονία καὶ στὶς Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες ἐπὶ Τουρκοκρατίας, Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς, Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας, τ. 10(2005), σ. 245-267
 • Ἡ ἀπονομὴ δικαιοσύνης καὶ οἱ πηγὲς του κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καὶ μέχρι τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια (ἐνδεικτικὰ στοιχεῖα), Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς, Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας, τ. 12(2007), σ. 91-117
 • Οἱ περὶ τοῦ δικαίου τοῦ ἀσύλου ἀπόψεις τοῦ Νικολάου Καβάσι-λα στὸ λόγο του «Ἀθηναίοις περὶ τοῦ ἐν αὐτοῖς ἐλέου βωμοῦ», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς, Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας, τ. 13(2008), σ. 95-116
 • Τὰ διοριστήρια βεράτια τῶν μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης Ἰγνατίου (1696) καὶ Γερασίμου (1788) καὶ ἡ σημασία τους γιὰ τὴν ἄσκηση τῶν κανονικῶν τους δικαιωμάτων, Γηθόσυνον Σέβασμα, Τόμος τιμῆς καὶ μνήμης εἰς τὸν καθηγητὴν τῆς Λειτουργικῆς Ἰωάννην Φουντούλην, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 399-429
 • Νομοκανονικὲς ἐνασχολήσεις στὴ Θεσσαλονίκη κατὰ τὸ 14ο αἰ-ώνα, εἰς Μαρτύριον τοῖς Ἔθνεσι, Τόμος χαριστήριος εἰκοσαετηρικὸς εἰς τὸν οἰκουμενικὸν πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρι-στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Θεολογικὴ Σχολή, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 145-177
 • Νομοκανονικὲς διατάξεις περὶ τοῦ ζητήματος τῆς συμμετοχῆς τῶν λαϊκῶν στὴν ἐκλογὴ τῶν ἐπισκόπων, ἐκδόσεις Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2012