ΒΑΝΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Καθηγητής
Γραφείο: 
404 (4ος όροφος, κτίριο Θεολογικής)
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997163
Ώρες συνεργασίας: 
Δευτέρα 14.00 - 15.00, Τετάρτη 14.00 - 16.00
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική (Φ.Ε.Κ. 116/6-2-2020, τ. Γ')
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 
 • Βιοηθική
 • Ιατρική ηθική
 • Κοινωνική ηθική
 • Οικολογική ηθική
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 
 • Ηθική θεώρηση της έκτρωσης,  εκδ. Κ. Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2009.
 • Η ιερότητα της ζωής. Παρουσίαση και αξιολόγηση από άποψη Ορθόδοξης Ηθι­κής των θέσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τη βιοηθική, εκδ. Κ. Σφα­κιανάκη, Θεσ­σα­λο­νίκη 2010.
 • Το επιστημονικά εφικτό και το ηθικά ορθό. Προσεγγίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016.
 • Η μεταμόσχευση ιστού και οργάνου από ζώντα δότη. Ιατρική και ηθική θεώρηση (σε συνεργασία με το Δρ. Ιατρ. Εμμανουήλ Νικολούση), εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016.
 • Η εμπορευματοποίηση του ανθρωπίνου σώματος. Ηθική θεώρηση της δουλείας και της πορνείας, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2019.
 • «An Orthodox View of Philanthropy and Church Diaconia» σε: Christian Bio­ethics 13 (2007): 251-268.
 • «Euthanasie als Sinnfrage von Leben und Tod» (Η ευθανασία ως ζήτημα νοηματοδότησης της ζωής και του θανάτου), σε: Orthodoxes Forum 15 (2011): 173-179.
 • «Ethik des Lebensbeginns. Eine griechisch - orthodoxe Position», σε: Rupert Scheule (έκδ.), Ethik des Lebensbeginns. Ein interkonfessioneller Diskurs, Regensburg 2015, σ. 66-88.
 • «Ο άνθρωπος ως συνδημιουργός. Θεολογικές προϋποθέσεις της ηθικής της αναπαραγωγής», σε: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Ε. Πρωτοπαπαδάκης, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή  (επιμ.), Βιοηθικοί προβληματισμοί ΙΙΙ. Το παιδί, Αθήνα 2018, σ. 77-87.
 • «The Church’s prayer on deathbed and the moral reflection on euthanasia», σε:  Conatus-Journal of Philosophy, 3, 2 (2018),119-127.