Πρόσκληση - κρίση για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αισθητική της Θείας Λατρείας και Ομιλητική»