Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του Βασίλειου Γεωργόπουλου στη βαθμίδα του επίκ. καθηγ. - Γνωστικό αντικείμενο "Σύγχρονες Χριστιανικές Αιρέσεις"