Πρόσκληση Συνέλευσης Τμήματος για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του επίκ. καθ. με γνωστικό αντικείμενο "Αγιολογία - Υμνολογία" 581/25.5.2017