Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγιολογία-Υμνολογία»