Διοίκηση

ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Α.Π.Θ.

Νικόλαος Παπαϊωάννου
Πρύτανης 
Τηλ.: +30 2310 996715, -6728, -6703
Φαξ : +30 2310 996706
e-mail: rector@auth.gr rector-secretary@auth.gr

Δημήτριος Κωβαίος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ.: +30 2310 996726, +30 2310 996709
e-mail: vice-rector-ac@auth.gr, vrect-ac-secretary@auth.gr

Χαράλαμπος Φείδας
Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Τηλ.: +30 2310 996711, +30 2310 996716
e-mail: vice-rector-ec@auth.gr, vrect-ec-secretary@auth.gr

Ανδρέας Γιαννακουδάκης
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
Τηλ.: +30 2310 996712, +30 2310 996713
e-mail: vice-rector-ad@auth.gr, vrect-ad-secretary@auth.gr

Ευστράτιος Στυλιανίδης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Τηλ.: +30 2310 996826, +30 2310996848 , +30 2310 995140 (ΕΛΚΕ)
e-mail: vice-rector-rc@auth.gr, vrect-rc-secretary@auth.gr

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Όργανα διοικήσεως της Θεολογικής Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση της Σχολής και η Kοσμητεία.

H Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη των Συνελεύσεων των δύο Tμημάτων.

H Kοσμητεία απαρτίζεται από:

α) Τον Kοσμήτορα, καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη (stamchr@theo.auth.gr)

β) Τους Προέδρους των δύο Tμημάτων

- Tμήματος Θεολογίας: καθηγητή Νικόλαο Μαγγιώρο (nikmag@theo.auth.gr)

- Tμήματος Kοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού: καθηγητή Κωνσταντίνο Χρήστου (konchris@past.auth.gr)

 

Γραμματέας: Ευμορφία Μακεδονοπούλου (emakedo@theosch.auth.gr)

 

Ιστοσελίδα της Κοσμητείας