Το Τμήμα Kοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού

       Tο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (πρώην Tμήμα Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. που μετονομάστηκε Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού με το ΦΕΚ 5710/24-12-2020) αποσκοπεί στην παροχή άρτιας θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα γνωστικά πεδία της επιστήμης της Ορθοδόξου Θεολογίας και του Πολιτισμού του Χριστιανισμού υπό τις γνωστικές περιοχές α) των βιβλικών σπουδών, των πατερικών σπουδών και της χριστιανικής γραμματείας, β) της Λειτουργικής, ως ιστορίας, θεολογίας και πράξης, της Βυζαντινής Μουσικής, των εκκλησιαστικών τεχνών και της Χριστιανικής Αρχαιολογίας, γ) του Κανονικού Δικαίου, των πηγών του και των Σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας διαχρονικά, της ηθικής και της χριστιανικής παιδαγωγικής, της θεωρίας και της πράξεως του κοινωνικού και ποιμαντικού έργου, δ) της εκκλησιαστικής ιστορίας και των πηγών της, της ιστορίας των Πατριαρχείων και των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και του ιστορικού πλαισίου αναδύσεως της Ορθοδοξίας στην Ανατολή και τη Διασπορά, και των σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας με το εκάστοτε ιστορικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό, επιστημονικό και διεθνές περιβάλλον, ε) της μελέτης των δογματικών, και ιδίως των συνοδικών πηγών, της ερμηνείας της ορθοδόξου πίστεως ιστορικοδογματικά και συστηματικά, και στ) της οικουμενικότητας της Ορθοδοξίας σε διάλογο με τη λοιπή χριστιανοσύνη, με τη Φιλοσοφία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη σύγχρονη διανόηση και το διάλογο με τις άλλες θρησκείες, διαθέτοντας προς τούτο εξειδικευμένο προσωπικό.

      Το Τμήμα καταρτίζει στελέχη της Θεολογικής Επιστήμης α) για την καλλιέργεια κατά πρώτον της θεολογικής έρευνας και κατά δεύτερο για την ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας της Θεολογίας με τη Φιλολογία, την Αρχαιολογία, τη Φιλοσοφία, τη Νομική, την Ιατρική και τις Φυσικές Επιστήμες, β) για τη στελέχωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παρεμφερών εκπαιδευτικών φορέων, γ) για τη στελέχωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με κληρικούς και λαϊκούς υψηλών προσόντων με γνώση του ελληνικού και διεθνούς επιστημονικού περιβάλλοντος, δ) για την εργασία σε κοινωνικούς, πολιτιστικούς, επιχειρηματικούς και διεθνείς φορείς, όπως επίσης στελέχη των εκκλησιαστικών τεχνών και της διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος της εκκλησιατικής παράδοσης και πράξης (λόγου και τέχνης).

      Oι σπουδές διαρθρώνονται σε 8 εξάμηνα (4 χρόνια) και οδηγούν σ’ ένα ενιαίο πτυχίο.

Το Τμήμα παρέχει:

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις: α) Αγίας Γραφής (i. Παλαιά Διαθήκη, ii. Καινή Διαθήκη) β) Πατερικής Γραμματείας και Αγιολογίας (i. Πατερική Γραμματεία, ii. Αγιολογία) γ) Θρησκειολογίας, δ) Εκκλησιαστικής Ιστορίας, ε) Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας, στ) Ελληνισμού και Ορθοδοξίας ζ) Λειτουργικής, η) Βυζαντινής και Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης, θ) Βυζαντινής Μουσικολογίας – Υμνολογίας, ι) Κανονικού Δικαίου, ια) Ποιμαντικής και Ποιμαντικής Ψυχολογίας, ιβ) Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής, ιγ) Χριστιανικής Ηθικής και Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού.

2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Θεολογίας, το οποίο είναι ενιαίο και ανεξάρτητο από την ειδίκευση.