Κανονισμός Σπουδών

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του 2011 έχει ισχύ ως προς τις διδακτορικές σπουδές στο ΠΜΣ του Τμήματος.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του 2014 έχει ισχύ ως προς τις μεταπτυχιακές σπουδές για τη χορήγηση Μ.Δ.Ε.