Οδηγίες για την εγγραφή των πρωτοετών αλλοδαπών/αλλογενών, Κυπριακής καταγωγής και άλλων κρατών μελών Ε.Ε.