Μεταπτυχιακό Τμήματος

Το Τμήμα Πομαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Ορθόδοξη Θεολογία και Χριστιανικός Πολιτισμός στις εξής κατευθύνσεις:
α) Αγίας Γραφής (i. Παλαιά Διαθήκη, ii. Καινή Διαθήκη)
β) Πατερικής Γραμματείας και Αγιολογίας (i. Πατερική Γραμματεία, ii. Αγιολογία)
γ) Θρησκειολογίας
δ) Εκκλησιαστικής Ιστορίας
ε) Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας
στ) Ελληνισμού και Ορθοδοξίας
ζ) Λειτουργικής
η) Βυζαντινής και Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης
θ) Βυζαντινής Μουσικολογίας-Υμνολογίας
ι) Κανονικού Δικαίου
ια) Ποιμαντικής και Ποιμαντικής Ψυχολογίας (i. Ποιμαντική, ii. Ποιμαντική Ψυχολογία)
ιβ) Παιδαγωγκής–Χριστιανικής Παιδαγωγικής
ιγ) Χριστιανικής Ηθικής και Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού (i. Χριστιανική Ηθική, ii. Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού).
Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τον Οδηγό Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μενού Σπουδές>Οδηγός Σπουδών)
ή περιηγηθείτε στις επιμέρους υποενότητες του μενού που αφορούν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Μενού Σπουδές>Μεταπτυχιακές Σπουδές>Μεταπτυχιακό Τμήματος)